Μη καταστροφικοί έλεγχοι

Έλεγχος ποιότητας υλικών – Ανίχνευση σιδηροπλισμού

Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων

Η γνώση των υλικών και του τρόπου με τον οποίο έχει κατασκευαστεί μία υφιστάμενη κατασκευή στο παρελθόν, αποτελεί το βασικό στοχείο για την εξαγωγή σωστών και αξιόπιστων συμπερασμάτων σχετικά με τη στατικότητά της. Σε κατασκευές από δομικό χάλυβα, δομική ξυλεία και φέρουσα τοιχοποιία, η αποτύπωση του φορέα δύναται να γίνει κατά την αυτοψία κατόπιν μετρήσεων, καθώς κύρια χαρακτηριστικά της αντοχής τους αποτελούν η διάταξη και η γεωμετρία των επι μέρους στοιχείων, ενώ πρέπει να γίνει και εργαστηριακή ανάλυση για την εξαγωγή της ποιότητας του υλικού.

Ωστόσο, σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, δεν είναι δυνατός ο ακριβής εντοπισμός του σιδηροπλισμού.

Ο έλεγχος ποιότητας υλικών (η συλλογή δεδομένων και οι δοκιμές) πραγματοποιείται σε υφιστάμενα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα με τον πλέον σύγχρονο και κατάλληλο εξοπλισμό, από έμπειρους μηχανικούς που είναι υπεύθυνοι για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων τα οποία ελέγχονται στατικά. Ειδικά όταν απουσιάζουν εγκεκριμένα σχέδια ξυλοτύπων, προκειμένου να μην γίνουν εκτεταμένες αποκαλύψεις, τη λύση δίνει το μηχάνημα σκανερ “Ferroscan” της HILTI το οποίο ανιχνεύει τον υφιστάμενο οπλισμό καθώς και το κρουσίμετρο που προσδιορίζει προσεγγιστικά τις ποιότητες.

Ακολουθείται το πρωτόκολλο σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τον Ευρωκώδικα 8, ανάλογα την περίπτωση.

Γίνεται λεπτομερής αποτύπωση του φέροντα οργανισμού , συγκρίνεται η υφιστάμενη κατάσταση , με τα στατικά σχέδια, αν υπάρχει εγκεκριμένη στατική μελέτη . Αν δεν υπάρχει στατική μελέτη , σχεδιάζεται νέος ξυλότυπος και με τα δεδομένα από τις μετρήσεις που έχουν συλλεχθεί, γίνεται ο υπολογισμός και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υπό εξέταση κτιρίων.

Ο έλεγχος Οπλισμού πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους:

Μηχάνημα Scanner (HILTI FERROSCAN PS200) με το οποίο σκανάρουμε τα οριζόντια και κάθετα δομικά στοιχεία εντοπίζοντας τον οπλισμό, τη διατομή τους και την επικάλυψη του σκυροδέματος.

Σαρώνει μεγάλες περιοχές σκυροδέματος γρήγορα και εύκολα. Εμφανίζει μια καθαρή εικόνα 2D ή 3D του ενισχυτικού υλικού στο tablet για επιτόπια ανάλυση δομής και αξιολόγηση βάθους κάλυψης.Παρέχει ακριβείς μετρήσεις βάθους κάλυψης για ενίσχυση σε βάθη έως 100 mm

Σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα δεν προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες είναι αναγκαία η αποκάλυψη των επιφανειών αυτών μέχρι να φτάσουμε στον οπλισμό για μεγαλύτερη ακρίβεια.

Κρουσίμετρο
Μέθοδος για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών. Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν την πιο διαδεδομένη μη καταστροφική μέθοδο για τον έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής του σκυροδέματος. Πρόκειται για μία μέθοδο απλή στην εφαρμογή της, η οποία δίνει άμεσα αποτελέσματα.

Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν μία έμμεση, μη καταστροφική μέθοδο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της αντοχής του σκυροδέματος και πρέπει να εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους, όπως είναι η πυρηνοληψία, οι υπερηχομετρήσεις κ.ά. για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.