Ημι-Καταστροφικοί Έλεγχοι

Ημι-καταστροφικοί έλεγχοι

Λόγω της μεγάλης ανάγκης να γνωρίζει κανείς με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά αντοχής των υλικών υφιστάμενων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) προβλέπει μεθόδους καθαρά μη επεμβατικές, οι οποίες προσεγγίζουν με αρκετά μικρό σφάλμα την πραγματική κατάσταση του φορέα. Ωστόσο, λόγω της απαίτησης ενός πολύ μεγάλου πλήθους εφαρμογής τέτοιων μη καταστροφικών ελέγχων, ώστε να προκύπτει ένα αρκετά ακριβές αποτέλεσμα, η διαδικασία αποτύπωσης του υφιστάμενου φορέα δυσχεραίνεται.

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ., στο πλαίσιο της πιο συμφέρουσας λύσης, προβλέπει το συνδυασμό τέτοιων μη καταστροφικών μεθόδων με τη βαθμονόμησή τους από αποτελέσματα ημι-καταστροφικών ελέγχων και συγκεκριμένα της πυρηνοληψίας.

Η πυρηνοληψία, δηλαδή η εξαγωγή ενός κυλίνδρου – δείγματος οπλισμένου σκυροδέματος από την υφιστάμενη κατασκευή, ο οποίος καλείται πυρήνας (καρότο), και στη συνέχεια η επεξεργασία του σε ειδικά εργαστήρια, προσφέρει ακριβή στοιχεία για τα δεδομένα των υλικών με τα οποία έχει δομηθεί η κατασκευή. Χρησιμοποιείται για τη στατιστική βαθμονόμηση των έμμεσων (μη καταστροφικών) μεθόδων και τελικώς διευκολύνει τη διαδικασία εκτίμησης της συμπεριφοράς του φορέα.

Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό αδιατάρακτης διάτρησης του οπλισμένου σκυροδέματος (καροτιέρα υγρής κοπής) με τον οποίο το εξειδικευμένο προσωπικό μας διενεργεί την πυρηνολήψία (λήψη καρότων) σε υφιστάμενα κτίρια. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, προκύπτουν οι χαρακτηριστικές τιμές αντοχής των υλικών του πυρήνα και, βάσει των αντίστοιχων προτύπων, γίνεται η επαγωγή στο σύνολο του φορέα. Το πλήθος των πυρήνων που λαμβάνονται εξαρτάται από την παλαιότητα και το μέγεθος του φορέα και γίνεται πάντα με γνώμονα την προβλεπόμενη διαδικασία από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.