ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την μελέτη στατικής επάρκειας της κατασκευής που εξετάζεται και από τα αποτελέσματα της αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας αλλά και από την έκταση κάποιας πιθανής βλάβης, θα ληφθούν αποφάσεις για τον τρόπο και το είδος της επέμβασης.

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, Η επιλογή του τύπου της επέμβασης θα πρέπει να έχει κριτήρια, τεχνικά, όπως να αποκατασταθούν με κατάλληλο τρόπο όλα τα χονδροειδή σφάλματα, να βελτιωθεί η κανονικότητα του κτιρίου , τόσο στην κάτοψη όσο και στην όψη, στην περίπτωση έντονης μη κανονικότητας, να γίνει αύξηση της τοπικής πλαστιμότητας όπου απαιτείται, χωρίς η αύξηση της αντοχής του κτιρίου να μειώνει την συνολική πλαστιμότητα του κτιρίου.

Μπορεί να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους ενδεικτικούς τύπους:

Τοπική ή συνολική τροποποίηση των στοιχείων που έχουν ή δεν έχουν υποστεί βλάβη (επισκευή, ενίσχυση ή πλήρης αντικατάσταση), λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκαμψία, την αντοχή και/ ή την πλαστιμότητα των στοιχείων αυτών,

Προσθήκη νέων δομικών στοιχείων (π.χ. συνδέσμων ή τοιχοπληρώσεων, λωρίδες/ ζώνες από χάλυβα, ξύλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα σε τοιχοποιίες, κλπ).

Τροποποίηση του δομικού συστήματος (εξάλειψη ορισμένων αρμών, διεύρυνση των αρμών, εξάλειψη ευπαθών στοιχείων, τροποποίηση σε πιο κανονικές και/ ή πιο πλάστιμες διατάξεις).

Προσθήκη ενός νέου δομικού συστήματος για να παραλάβει μέρος ή όλη τη δράση του σεισμού,


Πιθανές διαμορφώσεις υφιστάμενων μη-φερόντων στοιχείων σε φέροντα στοιχεία,


Εισαγωγή διατάξεων παθητικής προστασίας μέσω πλάστιμων συνδέσμων ή σεισμικής μόνωσης,
μείωση της μάζας, περιορισμός ή αλλαγή της χρήσης του κτιρίου, μερική κατεδάφιση.

Ειδικά για τα κτήρια από τοιχοποιία: θα πρέπει να αντικαθίστανται τα μη-πλάστιμα πρέκια, να βελτιώνονται οι ανεπαρκείς ενώσεις μεταξύ δαπέδου και τοίχων, και να εξαλείφονται οι εκτός επιπέδου οριζόντιες ωθήσεις στους τοίχους

Σε όλες τις περιπτώσεις, τα σχετικά κείμενα περιλαμβάνουν την αιτιολόγηση του τύπου της επέμβασης που έχει επιλεχθεί. Η αιτιολόγηση αυτή διατίθεται στον ιδιοκτήτη.