ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Εφαρμόζονται οι κανονισμοί του ΚΑΝΕΠΕ & του Ευρωκώδικα 8, παρ.3
Η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτιρίων όσον αφορά την αντοχή σε σεισμό, είναι μια ποσοτική διαδικασία για τον έλεγχο του κατά πόσον ένα υφιστάμενο κτίριο, είτε αυτό έχει είτε δεν έχει υποστεί βλάβες, θα ικανοποιεί την απαιτούμενη οριακή κατάσταση, που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση σεισμική δράση .

Οι πληροφορίες για τα δεδομένα της μελέτης στατικής επάρκειας συλλέγονται κυρίως από τις επιτόπου μετρήσεις όπως έχουν περιγραφεί στην σελίδα που αναφέρεται στον έλεγχο ποιότητας υλικών.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα πρέπει να διασταυρώνονται από διαφορετικές πηγές έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αβεβαιότητες.
Η προσομοίωση σχεδιασμού είναι μια διαδικασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της ποσότητας και της διάταξης του οπλισμού, τόσο διαμήκους όσο και εγκάρσιου, όλων των στοιχείων που συμμετέχουν στην κατακόρυφη και πλευρική αντοχή του κτιρίου. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να πραγματοποιείται, με βάση τα κανονιστικά κείμενα και την συνήθη πρακτική κατά το χρόνο κατασκευής.

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, παρ. 3 η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υπό εξέταση κτιρίου έχει ως στόχο την απόφαση για επέμβαση στον φορέα και τον σχεδιασμό των μέτρων ενίσχυσης του φορέα, τα οποία μπορεί να είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγονται, θα στηθεί ένα προσομοίωμα του φορέα, το οποίο θα είναι τέτοιο, ώστε να μπορούν να προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη σε όλα τα δομικά στοιχεία, υπό τον συνδυασμό της σεισμικής φόρτισης που δίδεται ανάλογα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό που εφαρμόζεται.


Το λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι το πρόγραμμα STATICS 2020 της εταιρείας MULTISOFT.