Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων κτιρίων 

Η Αντισεισμική Τεχνολογία έχει προοδεύσει τα τελευταία χρόνια, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την κατασκευή νέων κτιρίων με υψηλές αντοχές στα φυσικά φαινόμενα και με γνώμονα πάντα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, μεγάλο μέρος των υφιστάμενων κατασκευών έχει υλοποιηθεί σε εποχές που οι γνώσεις σχετικά με την αντισεισμική τεχνολογία ήταν περιορισμένες. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο ποσοστό των κατασκευών αυτών δεν πληροί τα κριτήρια αντισεισμικής συμπεριφοράς και είναι ευάλωτες με κυριότερη παθολογία τη μικρή αντοχή σε σεισμικές δράσεις, τη μειωμένη ακαμψία ή πλαστιμότητα και την παρουσία μηχανισμού μαλακού ορόφου – πιλοτή.

Η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτιρίων όσον αφορά την αντοχή σε εξωτερικές δράσεις σχεδιασμού, είναι μια ποσοτική διαδικασία για τον έλεγχο της στατικότητας ενός υφιστάμενου φορέα σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ως εκ τούτου, με τη μελέτη στατικής επάρκειας προκύπτει συμπέρασμα για το κατά πόσον ένα υφιστάμενο κτίριο, με ή χωρίς βλάβη, θα ικανοποιεί τα απαιτούμενα κριτήρια που τίθενται από τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Ο στατικός έλεγχος εξετάζει τη συμπεριφορά του φορέα στην απαιτούμενη οριακή κατάσταση αντοχής ανάλογα τη χρήση του, που αντιστοιχεί στο συνδυασμό διαφόρων κρίσιμων εξωτερικών δράσεων.

Για τη μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενων κτιρίων και ανάλογα το δομικό υλικό εφαρμόζονται οι κανονισμοί του ΚΑΝ.ΕΠΕ & του Ευρωκώδικα 8, παρ.3.

Συγκεκριμένα για τα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, το κυρίαρχο υλικό κατασκευής στην Ελλάδα, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Οι πληροφορίες για τα δεδομένα της μελέτης στατικής επάρκειας συλλέγονται κυρίως από τις επιτόπου μετρήσεις.

Τα στοιχεία που συλλέγονται διασταυρώνονται και από διαφορετικές πηγές με στόχο την ελαχιστοποίηση των αβεβαιοτήτων.

Η προσομοίωση σχεδιασμού είναι μια διαδικασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον προσδιορισμό της ποσότητας και της διάταξης του οπλισμού, τόσο του διαμήκους όσο και του εγκάρσιου, και όλων των στοιχείων που συμμετέχουν στην κατακόρυφη και πλευρική αντοχή του κτιρίου. Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται με βάση τα κανονιστικά κείμενα λαμβάνοντας υπόψη και τη συνήθη πρακτική κατά το χρόνο κατασκευής.

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8, παρ. 3 η μελέτη στατικής επάρκειας και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του υπό εξέταση κτιρίου έχει ως στόχο την απόφαση για επέμβαση στο φορέα και το σχεδιασμό της στρατηγικής στατικής ενίσχυσης του φορέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέγονται, στήνεται ένα προσομοίωμα – μοντέλο του φορέα στο κατάλληλο στατικό λογισμικό, στο οποίο προσδιορίζονται τα εντατικά μεγέθη όλων των δομικών στοιχείων, καταλήγοντας στον κρίσιμο συνδυασμό σεισμικής φόρτισης που προκύπτει ανάλογα με τον Αντισεισμικό Κανονισμό που εφαρμόζεται και τις αντίστοιχες παραδοχές.

Για φορείς από διαφορετικό δομικό υλικό (δομικό χάλυβα, ξυλεία, φέρουσα τοιχοποιία) εξετάζεται ξεχωριστά η κάθε περίπτωση και ακολουθούνται οι αντίστοιχες κανονιστικές διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί το άρτιο και ακριβέστερο αποτέλεσμα.

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι το πρόγραμμα STATICS 2021 της εταιρείας MULTISOFT και το ΡΑΦ της εταιρείας ΤΟΛ, από τα πιο αξιόπιστα στην ελληνική αγορά.