ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο έλεγχος ποιότητας υλικών (η συλλογή δεδομένων και οι δοκιμές) πραγματοποιείται σε υφιστάμενα κτίρια με τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό, από έμπειρους μηχανικούς που είναι υπεύθυνοι για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των κτιρίων τα οποία ελέγχονται για τον πιθανό σχεδιασμό της ενίσχυσης.

Ακολουθείται το πρωτόκολλο σύμφωνα με τον ΚΑΝΕΠΕ και τον Ευρωκώδικα 8, ανάλογα την περίπτωση.
Γίνεται λεπτομερής αποτύπωση του φέροντα οργανισμού , συγκρίνεται η υφιστάμενη κατάσταση , με τα στατικά σχέδια, αν υπάρχει εγκεκριμένη στατική μελέτη . Αν δεν υπάρχει στατική μελέτη , σχεδιάζεται νέος ξυλότυπος και με τα δεδομένα από τις μετρήσεις που έχουν συλλεχθεί, γίνεται ο υπολογισμός και η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των υπό εξέταση κτιρίων.

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) εξασφαλίζουν γρήγορο, αξιόπιστο, οικονομικό και ασφαλή έλεγχο.
O έλεγχος αντοχής σκυροδέματος πραγματοποιείται με τις παρακάτω μεθόδους:

Κρουσίμετρο
Μέθοδος για την επί τόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών. Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν την πιο διαδεδομένη μη καταστροφική μέθοδο για τον έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής του σκυροδέματος. Πρόκειται για μία μέθοδο απλή στην εφαρμογή της, η οποία δίνει άμεσα αποτελέσματα.

Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν μία έμμεση, μη καταστροφική μέθοδο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της αντοχής του σκυροδέματος και πρέπει να εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους, όπως είναι η πυρηνοληψία, οι υπερηχομετρήσεις κ.ά. για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

 

Ο έλεγχος Οπλισμού πραγματοποιείται με τις εξής μεθόδους:

Μηχάνημα Scanner (HILTI FERROSCAN PS200) με το οποίο σκανάρουμε τα οριζόντια και κάθετα δομικά στοιχεία εντοπίζοντας τον οπλισμό, τη διατομή τους και την επικάλυψη του σκυροδέματος.

Σαρώνει μεγάλες περιοχές σκυροδέματος γρήγορα και εύκολα. Εμφανίζει μια καθαρή εικόνα 2D ή 3D του ενισχυτικού υλικού στο tablet για επιτόπια ανάλυση δομής και αξιολόγηση βάθους κάλυψης.Παρέχει ακριβείς μετρήσεις βάθους κάλυψης για ενίσχυση σε βάθη έως 100 mm

Σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα δεν προσφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες είναι αναγκαία η αποκάλυψη των επιφανειών αυτών μέχρι να φτάσουμε στον οπλισμό για μεγαλύτερη ακρίβεια.